Author: Lis Gaibar (page 1 of 4)

Subvencions per a projectes en l’àmbit de l’esport i l’activitat física

El DOGV de hui ha arreplegat la convocatòria de subvencions per a executar “projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física” l’any 2018. Segons explica la convocatòria, estes ajudes estan destinades a la realització d’activitats “que busquen a través de l’esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana”.

La convocatòria està oberta a diversos tipus de beneficiaris: persones físiques, entitats locals, universitats i entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes en matèria d’esport i activitat física. Hi ha dos tipus de projectes les despeses corrents dels quals són subvencionables (més informació sobre ambdues modalitats i sobre accions no subvencionables en el text complet de la convocatòria):

 • Projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l’esport i l’activitat física
 • Projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars.

Els projectes hauran d’haver-se executat entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 d’octubre de 2018.

El pressupost destinat a la convocatòria és de 300.000 euros, dels quals 250.000 estan dirigits a la primera modalitat i els 50.000 restants a la segona. Per al primer tipus, el màxim per projecte és 25.000 euros i per al segon, 10.000; en tots dos casos s’atorgarà un mínim de 1.000 euros a les sol·licituds acceptades.

Presentació de sol·licituds:

 • El termini per a enviar les sol·licituds és fins al dia 31 d’octubre (10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el DOGV, el 17/10).
 • La presentació de sol·licituds es realitza de manera electrònica amb certificat electrònic. Els passos a realitzar estan explicats en este enllaç.
 • Tota la documentació a lliurar en el moment de la sol·licitud, així com els impresos associats, està arreplegada de manera ordenada en este enllaç.
 • El termini per a presentar les justificacions finalitzarà el 30 de novembre.

Els criteris de valoració estan arreplegats en l’article 6 de l‘ordre reguladora, i es refereixen a la qualitat i viabilitat del projecte fent al·lusió a aspectes com: claredat en la justificació i els objectius, àmbit territorial, finançament i recursos humans, participació, impacte… (tipus A); i a rellevància, nivell, finançament, participació o altres criteris d’interés social (tipus B).

La Generalitat repartix 2,5 milions a 86 associacions per a millorar la qualitat de vida de pacients

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui el repartiment dels dos milions i mitjà d’euros de les ajudes destinades a finançar programes d’associacions o entitats sense ànim de lucre la fi del qual siga la millora de la qualitat de vida dels pacients. La convocatòria d’enguany es va dotar un pressupost total de 2.500.000 euros, dels quals quasi un 91% s’ha destinat a associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars, mentre que el 9% restant ha anat a parar a entitats de voluntariat sanitari.

De les 86 entitats beneficiàries, les 20 que més quantia han rebut han sigut les següents:

Entitat Concedit 2018
Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer 350.000,00
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante 274.614,76
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Valencia 232.286,36
Fundación FESORD CV 114.561,70
Junta Asociada Provincial Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer 113.389,01
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la CV 103.625,17
Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la CV 81.300,68
Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana 77.192,46
Asociación PAYASOSPITAL 66.600,00
Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER-TURIA) 64.014,87
Asociación daño cerebral sobrevenido ATENEO Castellón 59.887,25
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 59.612,93
Federación Española de Enfermedades Raras 48.898,18
Asoc. para el soporte y ayuda en el tratamiento del cáncer y otras enfer. graves 35.345,36
Fundació Mira’m 33.417,30
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido 31.559,15
Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 30.641,23
Asociación de Sordociegos de España en Comunidad Valenciana 29.528,33
Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarcas 29.380,66
Asociación Síndrome de Down de Valencia 29.170,19

L’increment del pressupost dirigit a aquestes ajudes pel que fa a l’any anterior és d’un milió d’euros. En 2017 la Generalitat va invertir 1.500.000 euros en aquesta convocatòria, quantia idèntica a la de l’any anterior, 2016.

Pots consultar el llistat complet de beneficiaris ací.

Convocatòria: https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/17/pdf/2018_3710.pdf

Resolució 2018: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9296.pdf

Resolució 2017: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9132.pdf

Resolució 2016: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/07/pdf/2016_7768.pdf

 

Subvencions a entitats i associacions alacantines per a promoure la participació ciutadana

L’Ajuntament d’Alacant ha convocat subvencions per a cofinançar projectes de les entitats sectorials i associacions de veïns d’Alacant que tinguen com a objectiu el foment de la participació ciutadana. Les entitats participants poden pertànyer a les categories de veïnals, educatives, juvenils, culturals, culturals-esportives, discapacitats, cíviques, minories socials, gitanes, dones, assistencials i ecologistes.

Per a optar a l’ajuda, els projectes han de superar els 14 punts en la valoració (segons criteris establits en convocatòries), tenir una durada superior a un mes i ser executats abans del 31 de desembre d’enguany. El termini de sol·licitud finalitza el pròxim 28 de juliol i han de lliurar-se en Registre General o Municipal o per qualsevol de les vies que contempla la llei, tal com especifica el text. La convocatòria completa i els seus annexos poden consultar-se ací.

Premis provincials de voluntariat en Alacant

La Diputació d’Alacant, des del Departament d’Igualtat i Joventut, convoca els Premis Provincials al Voluntariat per a reconéixer i remarcar l’acció voluntària desenvolupada en l’àmbit de la província d’Alacant. El termini de presentació serà fins al 15 de setembre. La convocatòria presenta dues modalitats: una dirigida a fundacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen iniciatives i/o projectes en l’àmbit del voluntariat social dins de la província; i una altra a persones físiques que desenvolupen la seua acció voluntària en el si d’alguna entitat de la província. En el primer cas, existeixen quatre premis de 3.000 euros cadascun i, en el segon, dos trofeus per a reconéixer la labor de la persona.

En ambdues modalitats, les propostes han de presentar-se al Registre General de la Diputació Provincial d’Alacant, situat en la C/ Tucumán, núm. 8 (03005) d’Alacant, en dies hàbils de 9.00 a 14.00 hores, excepte dissabtes, tal com s’explica en la base cinquena de la convocatòria. Per la primera categoria, es tindrà en compte de cara a la valoració l’objecte del projecte, el nombre de persones voluntàries que participen, la concreció dels objectius, l’impacte social, etcètera; en el segon cas, es valorarà la trajectòria de la persona, el compromís i la projecció social i el temps d’actuació en accions voluntàries, entre altres.

Pots consultar les bases completes i accedir als annexos a emplenar ací.

Subvencions a ONGD per a projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament

La Diputació de València ha convocat subvencions les quals poden sol·licitar les ONGD que tinguen seu central o delegació permanent en la província de València. Existeixen dues modalitats: projectes de cooperació internacional i projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament. El termini en ambdues modalitats finalitza el 27 de juliol i la sol·licitud es realitzarà de manera electrònica.

B) Projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament

 • Les ajudes estan dirigides a finançar projectes d’ONGD que tinguen objectius vinculats amb la sensibilització social a favor de la solidaritat internacional, el foment de l’educació per al desenvolupament (en educació no formal o formal) i la promoció de l’educació per a la ciutadania global compromesa amb la justícia i amb la sostenibilitat.
 • Es destina inicialment un total de 100.000 euros i la subvenció màxima que podrà concedir-se per projecte serà de 10.000 euros
 • Les entitats han d’acreditar experiència en l’execució de projectes en educació per al desenvolupament i sensibilització. En les bases s’especifica tant les prioritats horitzontals (lluita contra la pobresa en els sectors més afectats, infància, enfocament de gènere en desenvolupament i enfocament de sostenibilitat ambiental) així com les específiques en matèria tant de sensibilització com d’educació.
 • Es consideren subvencionables les despeses directes (lloguer d’immobles, materials i subministrament, despeses de personal, viatges, allotjaments i dietes, serveis tècnics…) i algunes despeses indirectes (fins al 8%, despeses administratives de l’ONGD per al projecte). El llistat complet de despeses subvencionables pot consultar-se en la convocatòria.
 • S’han d’aconseguir 60 punts sobre 110. Els criteris de valoració tenen a veure tant amb el projecte (adequació i qualitat tècnica) com amb l’entitat sol·licitant (valorització i implantació en la província).
 • Enllaç al text complet, annexos i procés telemàtic: clic ací.

Subvencions a ONGD per a projectes de cooperació internacional

La Diputació de València ha convocat subvencions les quals poden sol·licitar les ONGD que tinguen seu central o delegació permanent en la província de València. Existeixen dues modalitats: projectes de cooperació internacional i projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament. El termini en ambdues modalitats finalitza el 27 de juliol i la sol·licitud es realitzarà de manera electrònica.

A) Projectes de cooperació internacional

 • Les ajudes estan dirigides a finançar projectes d’ONGD que tinguen objectius vinculats a l’erradicació de la pobresa, la reducció de les desigualtats, el desenvolupament, el comerç just o la protecció del medi ambient, entre altres.
 • Es destina inicialment un total de 700.000 euros i la subvenció màxima que podrà concedir-se per projecte serà de 48.000 euros
 • Les entitats han d’acreditar experiència en l’execució de projectes de cooperació. En les bases s’especifica les prioritats transversals (lluita contra la pobresa en els sectors més afectats, infància, enfocament de gènere en desenvolupament i enfocament de sostenibilitat ambiental) i tambñe les prioritats geogràfiques i sectorials,  vinculades amb els ODS.
 • Es consideren subvencionables les despeses directes (adquisició i arrendament de terrenys o immobles, infraestructura, construcció o reforma d’immobles, equips i materials, contractació de personal local, viatges, estades i dietes…) i algunes despeses indirectes (despeses administratives de l’ONGD, personal en seu per al projecte…). El llistat complet de despeses subvencionables pot consultar-se en la convocatòria.
 • S’han d’aconseguir 60 punts sobre 110. Els criteris de valoració tenen a veure tant amb el projecte (adequació i qualitat tècnica) com amb l’entitat sol·licitant (valorització i implantació en la província).
 • Enllaç al text complet, annexos i procés telemàtic: clic ací.

Ajudes a ONGD per a promoure la defensa dels drets humans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i Cooperació al Desenvolupament ha convocat ajudes per a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global “dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana”.

Les ajudes pretenen finançar projectes i programes que ajuden a sensibilitzar i visibilitzar, davant la societat valenciana, les reivindicacions o les amenaces que sofreixen les organitzacions que treballen en defensa dels drets humans. Amb aquest objectiu, la convocatòria contempla el finançament d’activitats que promoguen les intervencions de defensors i defensores dels Drets Humans (de qualsevol país) en municipis de la Comunitat Valenciana.

La inversió en les ajudes ascendeix a 125.000 euros, amb un màxim de 25.000 euros per projecte. El període màxim d’execució serà de 6 mesos i les ONGD poden agrupar-se per a sol·licitar l’ajuda si així ho desitgen. Les organitzacions sol·licitants han de tenir seu, domicili social o delegació permanent en la CV i constar en el registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. També han d’acreditar experiència en la realització (individualment o en agrupació amb altres ONGD) d’almenys quatre projectes executats d’educació per a la ciutadania global a Espanya, ben finançats per entitats públiques o privades, encara que amb especificacions en aquest segon cas (consultar punt 5i de la convocatòria).

Les despeses subvencionables inclouen viatges, allotjaments i dietes i despeses de personal. Els criteris de valoració es poden consultar amb detall en el text de la convocatòria, però n’hi consten de dos blocs: criteris relacionats amb la capacitat de gestió i experiència de les entitats sol·licitants i criteris relacionats amb la valoració de la qualitat del projecte. Per a optar a aquestes ajudes, els projectes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 60 sobre 100 i adaptar-se a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La documentació que s’ha de presentar i els annexos que s’han d’omplir es troben ací, on també es pot consultar el text complet. La manera de sol·licitud és telemàtic i el termini finalitza el 29 de juliol.

Documentació:

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global dirigides a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2018/6328]

ORDRE 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament [2017/4825]

 

[Dataset] Qué medios se repartieron los casi tres millones para el fomento del valenciano

El pasado mes de enero el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hacía público el reparto de los 2.850.000 euros destinados a medios de comunicación para fomentar el valenciano, 550.000 más que la anterior convocatoria. En esta convocatoria el 64% del importe global se ha destinado a la prensa digital e impresa, un 23% ha ido a parar a la radio y menos del 15% ha terminado en la televisión.

fomento valenciano

A nivel general, los medios de comunicación que más importe han recibido en esta convocatoria son los siguientes:

MEDIOS MAS SUBVENCIONADOS GVA FOMENTO

En cuanto a las empresas más beneficiadas por modalidades, las quince que han obtenido más importe en cada una de ellas han sido:

 1. Prensa escrita (900.000 euros para 40 empresas)
PREMSA ESCRITA / PRENSA ESCRITA IMPORT / IMPORTE
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA 77.463,56
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A. 67.135,08
PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES SA 50.494,77
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ, SL 47.041,42
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU 46.698,10
EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, S.A. 36.637,40
EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, SA (EL TEMPS) 32.515,57
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LEVANTE 31.427,26
SETMANARI SETABENSE SL 30.851,54
MARINA ALTA PERIÒDIC S.L. 29.378,78
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 27.049,12
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN ONTINYENT, SL 24.011,79
NOUS TRACTES, SL (NOU HORTA) 23.877,90
SANTIAGO SEMPERE GONZALEZ – PERIÒDIC EL GRATIS 23.717,24
SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SSENA SA 22.569,63

 

2. Prensa digital (total: 900.000 euros para 73 empresas)

PREMSA DIGITAL/PRENSA DIGITAL IMPORT / IMPORTE
EDICIONS LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ, S.COOP.V 33.304,02
EDITORIAL DIGITAL 2014,S.L. 29.010,18
EL DIARIO CV, SOCIEDAD LIMITADA 24.434,84
CATMEDIA GLOBAL, S.L. 24.085,94
TIRABOL PRODUCCIONS, SL 23.193,86
EDICIONS DEL PAÍS VALENCIÀ, SA (EL TEMPS.CAT) 23.090,78
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL S.A. 22.904,83
SERVEIS DE COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA, S.L 22.307,34
PARTAL MARESMA I ASSOCIATS, SL (VILAWEB) 21.885,49
EDICIONS DIGITALS DEL CAMP, S.L. 21.508,85
VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA, S.L. 21.092,54
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SAU 17.869,19
RADIO DIFUSION TORRE SL (P. digital) 17.668,97
COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL 16.784,83
EDICIONES LA MARINA PLAZA S.L. 16.707,52

 

3. Radio  (650.000 euros para 18 empresas)

RÀDIO / RADIO IMPORT / IMPORTE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, SL 90.122,44
RADIO POPULAR, SA CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS 80.509,38
G.M.PUBLICIDAD, SL 59.480,82
CANAL MAESTRAT SL (RÀDIO LA VALL D’UIXÓ) 50.318,36
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 40.867,53
CANAL MAESTRAT SL (SER  MAESTRAT) 40.236,67
UNIPREX, SAU (EUROPA FM) 39.653,87
UNIPREX, SAU (ONDA CERO RADIO) 39.653,87
AMUNT ONES, S.L. 37.502,95
RADIO ONE FM, S.L. (REMEMBER FM) 35.273,92
INTERVALENCIA, SA 25.234,28
RADIO ONE FM, S.L. (ES RADIO VALENCIA) 22.877,58
RADIO CV INNOVACIONES EN COMUNICACIÓN SL 19.226,12
CANAL MAESTRAT SL (40P MAESTRAT) 15.818,87
RADIO CASTELLON, SA 15.735,38

 

4. Televisión (400.000 euros para 26 empresas)

TELEVISIÓ / TELEVISIÓN IMPORT / IMPORTE
RIBERA TELEVISIÓ, SL (RIBERA TV) 32.762,72
TELEVISION POPULAR DEL MEDITERRANEO, SA 28.394,35
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – CASTELLÓN) 26.210,17
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – MORELLA ELS PORTS) 25.511,23
RIBERA TELEVISIÓ, SL (VALÈNCIA TV) 24.861,22
TV CS RETRANSMISIONES, SL (CASTELLÓN TV – VINARÒS) 24.462,83
RIBERA TELEVISIÓ, SL (HORTA TV) 21.590,19
COMUNICACIONS DELS PORTS, SA 18.128,70
FRANCISCO JESÚS CANALES HIDALGO 17.868,35
CARBE PRODUCCIONS SL 17.822,92
RADIO DIFUSION TORRE SL 17.822,92
CANAL 24 TELECOMUNICACIONES, S.L. 16.484,45
CANAL 37 TELEVISION MARINA ALTA SL (TV D’ALCOI) 14.834,96
COMARQUES CENTRALS TELEVISIO, SL 14.343,52
PRIME TV ALICANTINA 13.105,09

 

DATASET DESCARGABLE EN FORMATO .XLS AQUÍ

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se conceden ayudas económicas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y prensa escrita y digital. [2017/11722]

La Generalitat destinó casi 350.000 euros en subvenciones para la recuperación de la memoria histórica en 2017

El pasado 13 de febrero el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el listado de ayudas minoradas, proyectos no ejecutados y renuncias en el marco de las subvenciones para proyectos de recuperación de la memoria histórica. Estas ayudas, convocadas desde 2016, sufrieron un importante incremento en el importe global de las tres modalidades después de que en la primera edición algunos de los solicitantes no recibieran cuantía alguna por un insuficiente presupuesto destinado a ellas, tal y como puede observarse en los motivos de exclusión especificados en la resolución de ayudas a entidades locales de 2016.

En la convocatoria de 2016 se presupuestaba un total de 80.000 euros para entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades), que, tras minorizaciones y no ejecución de proyectos subvencionados, se convirtieron en un total de 64.620,15 euros. En el caso de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, finalmente se destinaron un total de 27.310,51 euros (de los 30.000 disponibles) y, para las universidades, el reparto concluyó con 43.591,15 euros (el importe global máximo era 50.000 euros).

En la convocatoria de 2017, en cambio, los importes se triplicaron.  Para mancomunidades y ayuntamientos el importe global máximo ascendió a 240.000 euros, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro podían optar a 90.000 y en el caso de las universidades la cifra ascendió a 150.000 euros. Algunos importes descendieron según recoge el DOGV en varias resoluciones publicadas el 13 de febrero. De esta forma, restando al importe que inicialmente se destinó en cada una de las líneas las ayudas dejadas sin efecto o reducidas, el reparto quedaría de la siguiente manera:

1. Entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades)

Es el colectivo en el que más dinero se ha invertido. La cuantía final ascendería a 176.087,91 euros entre todos los proyectos participantes, entre los cuales los más beneficiados fueron:

Ayuntamiento Proyecto Cantidad otorgada Importe final
Ayuntamiento de Orihuela VI Edición de los murales de San Isidro 15.000,00 15.000,00
Ajuntament de Paiporta Setmana de la memòria històrica, recuperació de la memòria oral i projectes d’investigació 15.000,00 15.000,00
Ajuntament de Portell de Morella Maquis i masouers als Ports 12.750,00 11.282,52
Ayuntamiento de Vila-Real Proyecto «El exilio y la acogida de refugiados durante la guerra» 15.000,00 12.248,75
Ajuntament de Serra Projecte «El Camp de concentració de Portaceli» 15.000,00 12.421,09
Ajuntament d’Oliva Projecte «Els camins de la Memòria» 12.750,00 0 (no acredita)
Ajuntament de Riba-Roja de Túria III Jornades de Patrimoni Bèl·lic de la Línia Puig-Els Cara-Sols: Patrimoni i memòria històrica de la Immediata 13.300,00 9.602,42

2. Entidades sin ánimo de lucro y asociaciones

En 2017 el importe final destinado fue de 39.857,04 euros de los 90.000 que se especificaban en la convocatoria.  Consiguieron subvención 12 proyectos de los 20 presentados. Inicialmente se repartieron 48.753,28, pero hubo una renuncia (de 5.000 euros, el máximo que destinaban a los solicitantes en cada convocatoria) y la suma total de las ayudas minoradas es de casi 4.000 euros.

3. Universidades

La cuantía global destinada a universidades en 2017 ascendía a 150.000 euros, de los que inicialmente se repartieron 140.991 euros (143.491 teniendo en cuenta la corrección de errores que afectaba a la Universidad de Alicante). Tras los ajustes, finalmente se han subvencionado proyectos universitarios por un total de 126.315 euros, repartidos de la siguiente manera:

Beneficiario Proyecto Subvención concedida Importe a pagar tras minoración
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Proyecto «Justicia y memoria histórica en el País Valencià» 29.937,00 29.050,00
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Trabajos de investigación y publicación MH UJ 2017I. 30.000,00 28.891,86
UNIVERSIDAD DE ALICANTE Seminario Internacional de historia y poética de la Memoria. Proyectos investigadores 27.904,00 26.803,61
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL Proyecto de recuperación de fuentes históricas sobre la Guerra Civil, el exilio y la represión franquista en la provincia de Valencia 29.950,00 26.104,52
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU Congreso «El derecho de los accesos a los medios» 23.200,00 15.464,61
Total 140.991,00 126.314,60

Documentos consultados

Subvenciones 2016

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las Universidades de la Comunitat Valenciana

 

Convocatoria 2017

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrá- tica, desarrolladas por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrá- tica, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las Universidades de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democrá- ticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, y proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales, desarrolladas por las universidades de la Comunitat Valenciana

Bases reguladoras

ORDEN 21/2016, de 19 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan la convivencia democrática, y a proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales.

Otros textos

LEY 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

Resolución de 1 de febrero de 2016, del director general de Reformas Democráticas, por la cual se somete al trámite de información pública el proyecto de orden de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan la convivencia democrática, y a proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y libertades fundamentales

DECRETO 177/2016, de 2 de diciembre, del Consell, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática.

Tres millones de euros a Ayuntamientos para impulsar el turismo

Un total de 199 ayuntamientos han recibido ayudas de la Agència Valenciana de Turisme dirigidas a la mejora y la competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunitat Valenciana por importe total de 3.030.101 euros. El planteamiento de las ayudas de 2017 y el importe destinado a éstas ha variado con respecto a 2016: mientras el año pasado existían 6 programas, cada uno con una dotación diferente cuya cuantía total ascendía a 3.290.000 euros, este año las opciones se han reducido a dos programas (y tres subprogramas dentro del segundo) por importe total de 3.576.000 euros, lo que implica que inicialmente se invertía en las ayudas casi 300.000 euros más que el año pasado.

Por otra parte, y aunque la convocatoria de 2016 reflejaba una de las modalidades de manera exclusiva al impulso al turismo sostenible (cosa que en la convocatoria de 2017 no), la orden reguladora del actual texto recoge entre las obligaciones de los beneficiarios “respetar la normativa medioambiental vigente, de modo que se asegure el desarrollo de los objetivos del proyecto subvencionado dentro de un marco de desarrollo sostenible y del fomento a la protección y mejora del medio ambiente”, lo que no sucedía en anteriores resoluciones.

Más de la mitad (1,8 millones de euros entre 157 ayuntamientos) del importe total de las ayudas de este año han ido a parar a solicitudes enmarcadas en el primer programa:  Inversión en adecuación y mejora de los servicios y recursos turísticos. Los que más presupuesto han obtenido dentro de esta primera modalidad han sido los ayuntamientos de Xaló, Betxí, Cirat, Morella, Nules, Portell de Morella, Torreblanca y Sagunt, cada uno de ellos con 40.000 euros. En concreto, estos han sido los proyectos más subvencionados en el programa 1:

SOL·LICITANT CIF PROJECTE IMPORT AJUDA
AJUNTAMENT DE CIRAT P1204600I Adequació i posada en valor de la zona de banys i oci Paraje El Molino 40.000,00
AJUNTAMENT DE TORREBLANCA P1211700H Adequació i posada en valor de la façana
marítima de Torrenostra
40.000,00
AJUNTAMENT DE MORELLA P1208000H Remodelació Museu del Sexenni 40.000,00
AJUNTAMENT DE BETXÍ P1202100B Millora del nucli urbà de Betxí en l’entorn del Palau de Betxí i de l’Església Ntra. Sra. dels Àngels 40.000,00
AJUNTAMENT DE SAGUNT P4622200F Eliminació de barreres arquitectòniques i reforma de l’oficina de turisme 40.000,00
AJUNTAMENT DE XALÓ P0308100G Inversió en equipament d’ús turístic de la zona recreativa i natural de Benibrey 40.000,00
AJUNTAMENT DEL PORTELL DE MORELLA P1209100E Museu Paleontològic en Portell de Morella 40.000,00
AJUNTAMENT DE NULES P1208200D Ruta biosaludable de Nules 40.000,00

 

En cuanto al segundo programa, ha sido el tercer subepígrafe (“Apoyo a la prestación de servicios turísticos” ) el que más importe total tiene destinado (648.765 euros), muy por encima de la “Implantación y certificación de sistemas de calidad en recursos y servicios turísticos” (25.331 euros) aunque sin tanta diferencia en el caso del “Impulso a la imagen de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana” (518.289 euros). Sin embargo, los proyectos que más importe han obtenido dentro de este segundo programa se enmarcan, en su totalidad, en la acción 2.3 – Prestación de servicios:

SOL·LICITANT CIF PROJECTE IMPORT AJUDA
AJUNTAMENT DE XÀTIVA P4614700E Suport a la prestació de serveis turístics 40.000,00
AJUNTAMENT DE GANDIA P4613300E Vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Gandia 40.000,00
AJUNTAMENT DEL CAMPELLO P0305000B Salvament, socorrisme i vigilància de las platges i cales del Campello 40.000,00
AJUNTAMENT DE CULLERA P4610700I Servei de salvament i socorrisme en platges: Destí Turístic segur 40.000,00
VISITELCHE P0300044E Projecte de salvament aquàtic i socorrisme i atenció infraestructures platges accessibles d’Elx 40.000,00
AJUNTAMENT D’ALBORAIA P4601300I Contractació personal per a Tourist Info, salvament i socorrisme 40.000,00
AJUNTAMENT DE VINARÒS P1213800D Salvament i socorrisme a les platges de Vinaròs 25.124,00
AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA P4624000H Servei de salvament, socorrisme i abalisament de les platges de Tavernes de la Valldigna 25.000,00
AJUNTAMENT DE CALP P0304700H Servei de salvament i socorrisme a les platges de Calp 25.000,00
AJUNTAMENT DE BENIDORM P0303100B Servei d’atenció al turista estranger 24.538,80

 

En cuanto a las diferencias con la resolución anterior, es destacable que los ayuntamientos de Cirat, Bexit, Xaló, Portel de Morella, Campello, Alboraia, que no había obtenido ayuda el año pasado, se coloquen entre los que más importe  han recibido en la nueva convocatoria. De igual forma, mientras el importe máximo por subvención era de 100.000 euros en 2016 (es decir, que un ayuntamiento podía optar hasta esta cuantía) en la convocatoria de 2017 se redujo a los 40.000 euros.

Puedes descargar el dataset empleado en formato reutilizable aquí.

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2017, del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, de concesión de ayudas dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan las ayudas a entidades locales para el año 2017 de la Agència Valenciana del Turisme, dirigidas a la mejora y la competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2016, del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, de concesión de ayudas dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, del presidente de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan las ayudas para el año 2016 de la Agència Valenciana del Turisme dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana. [2016/1411] 

 

Older posts

© 2018 Què diu el Diari

Theme by Anders NorenUp ↑